Правила за работа с дарители

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ДАРИТЕЛИ
НА СДРУЖЕНИЕ „УСМИВКА”

РАЗДЕЛ І
ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 (1) Настоящите правила определят отношенията на сдружение “Усмивка” (Сдружение) с нейните дарители.
(2) При прилагането и тълкуването на настоящите правила се прилагат вътрешните нормативни актове на Сдружението и действащото законодателство и не могат да им противоречат.
(3) С настоящите правила се уреждат даренията, при които се сключва писмен договор или са извършени по електронен път чрез интернет страницата на сдружението.
(4) При отношенията си с дарителите, сдружението прилага принципите на спазване волята на дарителите, прозрачност и отчетност.
(5) С предоставянето на дарение на сдружението, дарителите приемат, че са запознати с правилата
(6) Сдружението приема с благодарност направеното от дарителя дарение и се задължава да ползва получените средства в съответствие с целите и мисията му.
Чл. 2 (1) Сдружението е администратор на лични данни и гарантира, че ще ползва данните на дарителите само за комуникация с тях.
(2) Сдружението не разпространява личните данни на дарителите на трети лица, освен след тяхното предварително съгласие.

РАЗДЕЛ ІІ
ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ
Чл. 3. (1) Сдружението сключва с лицата, желаещи да извършат дарение, писмен договор (Приложение № 1 от настоящите правила).
(2) При предоставяне на дарения сдружението може да изиска документ за произхода на средствата според приетите от него правила за предотвратяване изпирането на пари (Приложение № 3). Това правило е задължително при дарения над 20 000 лева.
(4) При сключване на писмен договор за дарение при спазване волята на дарителя се описва конкретното условие на дарителя.
(5) Когато дарението е с предмет движима или недвижима вещ се извършва оценка на вещта и стойността ѝ се посочва в договора за дарение.

РАЗДЕЛ ІІІ
ДАРЕНИЯ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
Чл. 4. Интернет страницата на сдружението дава възможност на дарителите да направят дарение по електронен път.
Чл. 5. (1) Дарителят извършва дарението в лева, евро или щатски долари.
(2) В случаите на чл. 4, дарителят може да преведе суми от 2 (два) до 3000 (три хиляди) лева или нейният еквивалент в евро или щатски долари.

РАЗДЕЛ ІV
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 6. Сдружението поддържа книга на дарителите и направените от тях дарения. Дарителят избира дали иска или не да поучи удостоверение за извършеното дарение (Приложение № 2).
Чл. 7. Сдружението може да откаже извършено плащане в случай, че се установи противоречие със Закона за мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. В този случай сдружението възстановява дарената сума по сметката на дарителя, освен ако друго не е предвидено в закон.
Чл. 8. (1) Дарения се приемат по посочена за това целева сметка на сдружението;
(2) Сдружението не приема пари в брой с изключение на предварително одобрени от Управителния съвет дарителски кампании. Еднократната стойност на извършеното дарение в този случай не може да надхвърли 1000 лева.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

Днес, … …. … г., между
…………………………………………………………., с ЕИК ……………., със седалище
(трите имена на физическото лице или наименование на търговец
и адрес на управление. ……………………………………………………., представлявано от ………………………., Управител/Изпълнителен директор[1], наричан за краткост „Дарител”

И

Сдружение “Усмивка”, с ЕИК 147031562, със седалище ж.к. “Меден рудник”, №131, вх. 2, ет. 3, ап.23, гр. Бургас, представлявано от ……………………………………, председател на Управителния съвет, наричан за краткост „Дарен”

Сключиха настоящия договор за следното:

Чл. 1. ДАРИТЕЛЯТ отстъпва безвъзмездно и веднага на ДАРЕНИЯ
…………………………………………………………………………………………………………… по следната банкова сметка на сдружението: Банка… … …, BIC: … … …, IBAN:…………………………………………
(индивидуализация на вещта или размер на паричната сума)

Чл. 2. Дареният приема с благодарност направеното дарение и се задължава да ползва получените средства в съответствие с целите и мисията ѝ

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ДАРИТЕЛ: …………… ДАРЕН: ……………

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Сдружение “Усмивка”, с ЕИК 147031562, със седалище ж.к. “Меден рудник”, №131, вх. 2, ет. 3, ап.23, гр. Бургас, Съд по регистрация Бургаски окръжен съд, Партиден номер 26, Съдебно дело 1085

СВИДЕТЕЛСТВО
За дарение
… № ….. / … дата …

Настоящото свидетелство се издава на ………/три имена или наименование на юридическо лице/…………….., EГН/ЕИК ………………., седалище/адрес (на управление): ………………, представлявано от (три имена на представляващия юридическото лице) в уверение на това, че през 2016 г. е направил/а дарение на Сдружение “Усмивка” в размер на …………..(сумата се изписва цифром и словом, като се посочва и валутата) …… предоставени й …… /по банков път или чрез друг приложим метод – посочва се/ ……….
Дарението е предоставено с цел ………… при следните условия (ако е приложимо) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

гр. Бургас ……… /имена/……/печат/……….
… /дата/… Председател на Управителния съвет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПРОИЗХОД НА СРЕДСТВАТА

Долуподписаният/-ата: …………………………………………………………………………………..,
ЕГН…………………………….., гражданство ………………………, л.к. № …………………………………,
изд. на …………………………….. от …………………………………………………………………………………,
адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………,
тел. …………………………, моб.тел………………………..,e-mail ……………………………………………..,
в качеството на …………………………………………………(законен представител / пълномощник),
на ………………………………………………………………………………с ЕИК ………………………………..,
със седалище ………………………………………………………………………………………………………….,
тел./факс ……………………………., E-mail …………………………………………….., www ………………

Декларирам, че паричните средства за дарение към Сдружение “Усмивка” които средства са в размер …………………. (сумата се изписва цифром и словом/индивидуализира се вещта, предмет на дарението) имат следния произход:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

……………………..г. Декларатор:
гр. ………………… /…………………………………………………/

[1] Приложимо само за юридически лица